Tidigare bolagsstämmor

SDS årsstämma ägde rum den 25 april, 2018, kl. 10:00 i Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. På årsstämman informeras det om företagets utveckling under det gångna året och beslut kommer att tas i centrala ärenden. Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. På stämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan rösta genom ombud.

Dokument:
Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma 
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
FULLMAKTSFORMULÄR
PROXY FORM
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)
Valberedningens redogörelse och motivering