Styrelse & revisor

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan bolagsstämmor. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska fatta beslut i frågor som rör:

  • Strategier, affärsplan och budget;
  • Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer;
  • Viktiga förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, intern kontroll och riskhantering;
  • Större investeringar, förvärv och andra förändringar i koncernstrukturen;
  • Lån och andra finansieringsfrågor av betydande karaktär; och
  • Bolagets efterlevnad av gällande regler.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid det konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SDS, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott samt verkställande direktören. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom en skriftlig instruktion.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägarna samt upprätthåller kontakten med ägarna. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Ordförande ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna fungera effektivt, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning

SDS styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.


Martin Roos Styrelseordförande

Född: 1975
Styrelseordförande i SDS sedan 1 juni 2022

Styrelseledamot i SDS sedan 25 april 2019
Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 516 386 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

För närvarande har Martin Roos styrelseuppdrag i Rencom AB och Milvik AB (ordförande).Martin Roos är civilingenjör (Kemi) från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.Hans professionella bakgrund innefattar 18 år som verksam inom telekombranschen.

Martin Roos har som anställd under åren 2001 till 2012 haft olika chefspositioner inom Ericsson, därefter VD för operatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) ochAltice i Dominikanska republiken. Han har även varit styrelsemedlem iTelecommunication services of Trinidad and Tobago Ltd (TSTT). Martins stora erfarenhet och expertis inom telekommarknaden samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

 

Tomas Klevbo Styrelseledamot

Född: 1965
Styrelseledamot i SDS sedan 30 maj 2023
Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 996 408 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Tomas Klevbo har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet, och har för närvarande styrelseuppdrag i My Telescope AB, KWW Invest och Klevco AB. Tomas Klevbo ingick i styrelsen när bolaget noterades på First North Premium 2017, och satt kvar i styrelsen fram till 2021. Från 1989 fram till 2016 har Tomas Klevbo haft olika ledande befattningar inom finansbranschen och arbetat med finansiell analys och corporate finance, men främst med kapitalförvaltning i företag som exempelvis som SEB, AMRO och Inter IKEA. Sedan han lämnade finansbranschen som anställd har Tomas Klevbo arbetat som styrelseledamot, konsult och investor genom sitt eget bolag Klevco AB.

Roland Wallman Styrelseledamot

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.Henrietta Segenmark Revisor

Revisor för Seamless Distribution Systems AB är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 21 Stockholm) med Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor. Henrietta Segenmark är auktoriserad revisor.