Styrelse & revisor

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan bolagsstämmor. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska fatta beslut i frågor som rör:

  • Strategier, affärsplan och budget;
  • Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer;
  • Viktiga förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, intern kontroll och riskhantering;
  • Större investeringar, förvärv och andra förändringar i koncernstrukturen;
  • Lån och andra finansieringsfrågor av betydande karaktär; och
  • Bolagets efterlevnad av gällande regler.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid det konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SDS, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott samt verkställande direktören. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom en skriftlig instruktion.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägarna samt upprätthåller kontakten med ägarna. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Ordförande ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna fungera effektivt, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning

SDS styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.


Martin Roos Styrelseordförande

Född: 1975
Styrelseordförande i SDS sedan 1 juni 2022

Styrelseledamot i SDS sedan 25 april 2019
Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 320 540 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

För närvarande har Martin Roos styrelseuppdrag i Rencom AB och Milvik AB (ordförande).Martin Roos är civilingenjör (Kemi) från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.Hans professionella bakgrund innefattar 18 år som verksam inom telekombranschen.

Martin Roos har som anställd under åren 2001 till 2012 haft olika chefspositioner inom Ericsson, därefter VD för operatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) ochAltice i Dominikanska republiken. Han har även varit styrelsemedlem iTelecommunication services of Trinidad and Tobago Ltd (TSTT). Martins stora erfarenhet och expertis inom telekommarknaden samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

 

Pia Hofstedt Styrelseledamot

Född: 1961
Styrelseledamot i SDS sedan juni 2020
Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 25 000 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

För närvarande har Pia Hofstedt styrelseuppdrag i Sensys Gatso AB. Tidigare styrelseuppdrag inom MSC Consult och PRC Engineering. Övriga ledningsuppdrag; VD Hofstedt Management & Consulting. Pia Hofstedt har en examen i företagsekonomi (Civilekonom) från Stockholms universitet och ledarutbildning, Dale Carnegie.

Pia Hofstedt har en omfattande bakgrund som CIO inom olika branscher. För närvarande CIO Quant AB. Tidigare CIO på Aleris, Scandic Hotels, Salus Ansvar, Neo Net AB, VD Neo Net Technology. Alla roller med fokus på att driva affärer och teknik fram till kunder och interna processer. Pias stora erfarenhet och expertis inom teknik samt förmåga att skapa värde för de företag hon har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

 

Morten Karlsen Sörby Styrelseledamot

Född: 1959
Styrelseledamot sedan 22 april 2021
Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 1 200 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare

Morten Karlsen Sörby tog sin kandidatexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet 1983 och fick den professionella ackrediteringen som "Siviløkonom" i Norge. 1986 avslutade han examenprogrammet i redovisning och revision från Norwegian School of Economics, Bergen, Norge, och kvalificerade sig som auktoriserad revisor i Norge 1987. Han deltog i programmet för Executive Development vid IMD, Lausanne,Schweiz 1997.

Morten Karlsen Sörby var EVP och medlem i koncernledningen i Telenor Group i mer än 15 år och hade under denna tid befattningar som chef för Skandinavien, chef för Group Transformation, tillförordnad CFO och tillförordnad regionchef i Asien. Han var också VD för Telenor Indien.

Under de senaste åren har Morten arbetat med transformationsinitiativ med tillväxtfokus och digital utveckling som viktiga drivkrafter. Han har fått betydande styrelseerfarenhet från bl. a. sin position som ordförande i Digi, Malaysia, biträdande ordförande i Dtac, Thailand, styrelseledamot i Veon (tidigare Vimpelcom).

Styrelseuppdrag: För närvarande sitter Morten i styrelsen för Allente Group, Sverige och Mesta, Norge och flera nystartade företag.

Mortens stora erfarenhet och expertis inom ledning och styrelsearbete samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.Henrietta Segenmark Revisor

Revisor för Seamless Distribution Systems AB är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 21 Stockholm) med Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor. Henrietta Segenmark är auktoriserad revisor.