Valberedning

Valberedning inför 2022 års bolagstämma utses på samma sätt som inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2021 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per 

ELLER BREV TILL

SDS Valberedning
Hangövägen 29
115 41 Stockholm

Seamless årsstämma är planerad till den 21 april 2022.

Valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av:

  • John Longhurst
  • Lars Rodert, reprensenterar ÖstVäst Kapital
  • Tomas Klevbo, representerar Veronica Wallman
  • Leif Frykman, styrelseordförande i SDS AB.

Valberedningen har utsett John Longhurst till sin ordförande.