Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB 556979-4562

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Seamless Distribution Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med
mjukvaruutveckling, konsultverksamhet och försäljning inom data- och
telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 890 000 och högst 3 560 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.
Stämman ska välja en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett
registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 9. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.