Tidigare emissioner

Erbjudandet i korthet

Pris per aktie: Tio (10) procent rabatt jämfört med det volymviktade priset i bolagets aktie under anmälningsperioden
Minsta investering: 150 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Erbjudandets storlek: Högst 750 000 aktier, däremot högst motsvarande cirka 26,5 MSEK

Fullständiga villkor för erbjudandet finns tillgängliga i informationsmemorandumet.

Bakgrund och motiv

SDS är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder sina kunder en omfattande lösning för digital försäljning, distribution samt behandling av elektroniska transaktioner som byggs in i kundens IT-infrastruktur och processer. SDS har cirka 30 års erfarenhet av att leverera system för storskalig distribution och försäljning på framförallt utvecklingsmarknader.

Sedan SDS noterades på Nasdaq First North Premier under 2017 har Bolaget åtnjutit en fin organisk tillväxt som även har kompletterats med en förvärvsstrategi som har formulerats under noteringsperioden. Bolagets förvärvsstrategi inriktar sig mot att förvärva bolag som kompletterar Bolaget geografiskt och/eller de erbjudanden som SDS erbjuder. Under tiden som ett noterat bolag har SDS förvärvat mjukvarubolaget eServGlobal som kompletterar SDS verksamhet geografiskt. Även Seamless Digital Distribution har förvärvats, vilket ger SDS en egen distributionsverksamhet på de nordiska marknaderna.

Förvärven har utvecklats över Bolagets förväntan med realiserade synergier både på intäkts- och kostnadssidan, vilka beräknas kunna uppnås fullt ut under det fjärde kvartalet 2020. Därutöver har den organiska tillväxten fokuserats på att etablera Bolaget på nya marknader, öka andelen återkommande intäkter samt med hjälp av ny teknik säkerställa att Bolaget ligger i framkant.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Bolaget och att öka likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genom Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden också kommer fortsätta att konsolideras, en konsolidering som Bolaget vill vara en aktiv del av, och en förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att fortsätta den lyckade förvärvsstrategin samt att öka innovationstakten.

Indikativ tidplan

Anmälningsperiod: 17 september till och den 29 september 2020
Offentliggörande av utfall: 1 oktober 2020
Information om tilldelning: 1 oktober 2020
Likviddag: 5 oktober 2020

Dokument och länkar

Informationsmemorandum
Intervju med VD Tommy Eriksson
Anmälan för teckning av aktier hos Avanza

Pressmeddelanden

30 september 2020 - Spridningsemissionen i SDS kraftigt övertecknad - tillförs cirka 26,5 MSEK samt cirka 4 500 nya aktieägare
16 september 2020 – Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission