Bolagsstyrning

Styrningen av SDS sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning samt i möjligaste mån Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets revisor, som utses av årsstämman, granskar Bolagets redovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Bolaget.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gäller inte för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, men den 1 januari 2016 trädde Nasdaqs rekommendation om att följa Bolagskoden i kraft. Bolaget har därför för avsikt att i möjligaste mån tillämpa Bolagskoden om och från det att SDS aktierna noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagskoden medger avvikelser från denna, under förutsättning att avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och orsaken till avvikelsen förklaras i bolagets bolagsstyrningsrapport (enligt den så kallade ”följ eller förklara”-principen).

Enligt Bolagskoden ska bolag bland annat ha en valberedning och ett ersättningsutskott. Bolagskoden innehåller även krav på sammansättningen av vart och ett av dessa utskott, samt krav på sammansättning av styrelsen. Bolagskoden stadgar att bolag ska iaktta vissa krav på oberoende när det gäller styrelsens sammansättning. Dessa krav innebär bland annat att (i) inte mer än en styrelseledamot kan vara medlem i ledningen för bolaget eller ett dotterbolag, (ii) majoriteten av styrelseledamöterna måste vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen och (iii) minst två av dessa oberoende styrelseledamöter också måste vara oberoende i förhållande till de större aktieägarna (det vill säga aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget). Bolaget uppfyller inte Bolagskodens krav vad gäller styrelseledamöters oberoende, se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Anledningen härför är att det bedömdes vara viktigt för kontinuiteten i Bolaget att under en övergångsperiod låta personer med erfarenhet av SDS verksamhet genom sitt engagemang i Seamless ingå i SDS styrelse.