Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Stockholm - Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits i Stockholm tisdagen den 30 maj 2023.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Seamless Distribution Systems AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
Stämman beslutade (i) om omval av styrelseledamoten Martin Roos, (ii) om nyval av Tomas Klevbo och Mats Andersson som ordinarie ledamöter, samt (iii) om omval av Martin Roos som styrelsens ordförande. Stämman omvalde vidare Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Protokoll från stämman mm
Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/, senast under vecka 23.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

OM SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS- lösningar.

SDS har cirka 288 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

 SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

 Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se