Bolagsstämma 2022

Bolagsstämma 2022


Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB kallas till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 10:00 på Scandic Ariadne (mötesrum ”Ramsö”), Södra Kajen 37, 115 41 Stockholm.

På grund av den alltjämt pågående pandemin kommer det inte vara några arrangemang före stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte fysiskt delta i stämman.

Styrelsen har med stöd av § 8 i Seamless Distribution Systems AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Dokument:

Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Valberedningens redogörelse och motivering
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Årsredovisning 2021