Styrelse och revisor

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan bolagsstämmor. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska fatta beslut i frågor som rör:

  • Strategier, affärsplan och budget;
  • Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer;
  • Viktiga förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, intern kontroll och riskhantering;
  • Större investeringar, förvärv och andra förändringar i koncernstrukturen;
  • Lån och andra finansieringsfrågor av betydande karaktär; och
  • Bolagets efterlevnad av gällande regler.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid det konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SDS, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott samt verkställande direktören. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom en skriftlig instruktion.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägarna samt upprätthåller kontakten med ägarna. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Ordförande ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna fungera effektivt, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning

SDS styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Jardelöv Styrelseordförande

Född 1947.
Styrelseordförande i SDS sedan 2017.

För närvarande har Gunnar Jardelöv styrelseuppdrag i Contigo Förvaltning AB, Svenska Terminalinvest AB, Affigo AB, Recondoil AB, ISR Immune System Regulation AB, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), AB Göteborgs Kreditkassa, Derma Cure Sverige AB och Bäckebols Fastighets AB. 

Gunnar Jardelöv har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, styrelseledamot i SensysGatso Group AB, Scandinavian Storage Systems AB, Ekapaif AB och Seamless samt kommanditdelägare i Conmigo Förvaltning KB och verkställande direktör för Scandinavian Storage Systems AB. 

Gunnar Jardelöv är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 500 165 st aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tomas Klevbo Styrelseledamot

Född 1965.
Styrelseledamot i SDS sedan 2017.

För närvarande är Tomas Klevbo verkställande direktör och styrelseledamot i Klevco AB samt styrelseledamot i Seamless.

Tomas Klevbo har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, fondförvaltare på Danske Capital.

Tomas Klevbo är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 459 961 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Leif Brandel Styrelseledamot

Född 1950.
Leif Brandel är styrelseledamot i SDS sedan den 8 juni 2017.

För närvarande är Leif Brandel ägare och är styrelseordförande i Zaysan International INC, Luxemburg. Bäckebol Fastighet AB, N.E.W.S Invest AB, Vasastaden 8:12 Fastighets AB, Bellmansgatan 4-10 Fastighet AB, Evion Hotell & Restaurang AB (Tidbloms Hotell) samt Olskrogens Hotell och Restaurang AB.

Leif Brandel har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, ägare och styrelseordförande i Amaryllis Beach Resort, Allamanda Beach Hotels samt Sandy Bay Beach Club samtliga belägna på Barbados.

Leif Brandel har bott 5 år i Belgien och 25 år på Barbados samt har mångårig erfarenhet med barter affärer mellan Ryssland och Europa.

Leif Brandel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 331 096 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Ayesha Amilon Styrelseledamot

Född 1960.
Styrelseledamot i SDS sedan 25 april 2018

Ayesha Amilon innehar en MBA från London Business School.

Ayesha Amilons har 25 år som verksam inom telekombranschen på olika chefspositioner inom Ericsson. Ayesha har även arbetat på en pakistansk tidning samt Habib bank Limited som kreditchef. När Ayesha var anställd på Ericsson så arbetade hon främst i Afrika och har där lett tre stora projekt i Angola, Nigeria samt Sudan. De tre projekten har legat i storleksordningen på 75-175 miljoner US dollar.

Övriga befattningar på Ericsson har varit finance manager, senior financial advisor samt commercial director. Ayesha lämnade Ericsson 2011 och startade Aamilon Consulting AB ett bolag som förmedlar finansieringslösningar till små och medelstora företag i Afrika och Asien.

Ayeshas erfarenhet och expertis på den afrikanska telekommarknaden kommer att stärka bolagets styrelse samt möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget. 

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 18 750 aktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.