SDS-eServ

Following the earlier announced signed agreement for purchase of all shares and assets of eServGlobal Holding SAS, Seamless Distribution Systems (Seamless) has completed today (July 25th 2019) the acquisition of eServGlobal.

The merger of the companies creates a stronger company and a large focused organisation that has 50 years of combined experience and operational activities in more than 50 countries, in developing, delivering and managing software transactional platforms. All these facts are expected to translate into synergies and lead to increased value for all customers.

The key strategic rationale for the acquisition are to:

 • Build an organisational base for larger scale product development and operational activities
 • Expand the customer base in Seamless’ operational segment of expertise
 • Extend the footprint in new geographies

As a company, we remain strongly committed to:

 • A customer focused and centric business philosophy
 • Innovation and technical leadership in our domain of expertise
 • Operational excellency

10 billion +

Transactions per annum

$10 billion +

Transaction Value per annum

2 million +

Active POS per month

500 million +

Global Consumers

Styrelse och revisor

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan bolagsstämmor. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska fatta beslut i frågor som rör:

 • Strategier, affärsplan och budget;
 • Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer;
 • Viktiga förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, intern kontroll och riskhantering;
 • Större investeringar, förvärv och andra förändringar i koncernstrukturen;
 • Lån och andra finansieringsfrågor av betydande karaktär; och
 • Bolagets efterlevnad av gällande regler.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid det konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SDS, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott samt verkställande direktören. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom en skriftlig instruktion.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägarna samt upprätthåller kontakten med ägarna. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Ordförande ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna fungera effektivt, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning

SDS styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Jardelöv Styrelseordförande

Född 1947.
Styrelseordförande i SDS sedan 2017.

För närvarande har Gunnar Jardelöv styrelseuppdrag i Contigo Förvaltning AB, Svenska Terminalinvest AB, Affigo AB, ISR Immune System Regulation AB, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), AB Göteborgs Kreditkassa, Derma Cure Sverige AB, Northern CapSek Venture AB (Publ) och Bäckebols Fastighets AB. 

Gunnar Jardelöv har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, styrelseledamot i SensysGatso Group AB, Scandinavian Storage Systems AB, Ekapaif AB, Recondoil AB och Seamless samt kommanditdelägare i Conmigo Förvaltning KB och verkställande direktör för Scandinavian Storage Systems AB. 

Gunnar Jardelöv är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 500 165 st aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tomas Klevbo Styrelseledamot

Född 1965.
Styrelseledamot i SDS sedan 2017.

För närvarande är Tomas Klevbo verkställande direktör och styrelseledamot i Klevco AB.

Tomas Klevbo har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, fondförvaltare på Danske Capital.

Tomas Klevbo är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 459 961 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Leif Brandel Styrelseledamot

Född 1950.
Leif Brandel är styrelseledamot i SDS sedan den 8 juni 2017.

För närvarande är Leif Brandel ägare och är styrelseordförande i Zaysan International INC, Luxemburg. Bäckebol Fastighet AB, N.E.W.S Invest AB, Vasastaden 8:12 Fastighets AB, Bellmansgatan 4-10 Fastighet AB, Styrelseordförande i SMW Group International AB och SMWG (London) ltd.

Leif Brandel har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, ägare och styrelseordförande i Amaryllis Beach Resort, Allamanda Beach Hotels samt Sandy Bay Beach Club samtliga belägna på Barbados.

Leif Brandel har bott 5 år i Belgien och 25 år på Barbados samt har mångårig erfarenhet med barter affärer mellan Ryssland och Europa.

Leif Brandel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 331 096 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Martin Roos Styrelseledamot

Född: 1975
Styrelseledamot i SDS sedan 25 april 2019

För närvarande har Martin Roos styrelseuppdrag i Rencom AB.

Martin Roos är civilingenjör (Kemi) från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Hans professionella bakgrund innefattar 18 år som verksam inom telekombranschen. Martin Roos har som anställd under åren 2001 till 2012 haft olika chefspositioner inom Ericsson, därefter VD för Karibien inom Cable and Wireless (CWC), VD för Altice i Dominikanska republiken. Han har även varit styrelsemedlem i (Telecommunication services of Trinidad and Tobago Ltd (TSSTT)

Martins stora erfarenhet och expertis inom telekommarknaden samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 232 632 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Henrietta Segenmark Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.