Styrelse och revisor

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan bolagsstämmor. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska fatta beslut i frågor som rör:

  • Strategier, affärsplan och budget;
  • Årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer;
  • Viktiga förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, intern kontroll och riskhantering;
  • Större investeringar, förvärv och andra förändringar i koncernstrukturen;
  • Lån och andra finansieringsfrågor av betydande karaktär; och
  • Bolagets efterlevnad av gällande regler.

Styrelsearbetet följer den arbetsordning som årligen fastställs vid det konstituerande styrelsesammanträde som följer efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar beslutsordning inom SDS, styrelsens mötesordning samt arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande, styrelsens utskott samt verkställande direktören. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs genom en skriftlig instruktion.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen utför sina uppgifter och företräder styrelsen gentemot ägarna samt upprätthåller kontakten med ägarna. Ordföranden ansvarar också för att ta initiativ till den årliga utvärderingen av styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Ordförande ser till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete och får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna fungera effektivt, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens sammansättning

SDS styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman, till slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Jardelöv Styrelseordförande

Född 1947.
Styrelseordförande i SDS sedan 2017.

För närvarande har Gunnar Jardelöv styrelseuppdrag i Contigo Förvaltning AB, Svenska Terminalinvest AB, Affigo AB, ISR Immune System Regulation AB, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), AB Göteborgs Kreditkassa, Derma Cure Sverige AB, Northern CapSek Venture AB (Publ) och Bäckebols Fastighets AB. 

Gunnar Jardelöv har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, styrelseledamot i SensysGatso Group AB, Scandinavian Storage Systems AB, Ekapaif AB, Recondoil AB och Seamless samt kommanditdelägare i Conmigo Förvaltning KB och verkställande direktör för Scandinavian Storage Systems AB. 

Gunnar Jardelöv är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 573 496 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tomas Klevbo Styrelseledamot

Född 1965.
Styrelseledamot i SDS sedan 2017.

För närvarande är Tomas Klevbo verkställande direktör och styrelseledamot i Klevco AB.

Tomas Klevbo har under de senaste fem åren varit, men är inte längre, fondförvaltare på Danske Capital.

Tomas Klevbo är utbildad civilekonom från Stockholms universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 500 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Martin Roos Styrelseledamot

Född: 1975
Styrelseledamot i SDS sedan 25 april 2019

För närvarande har Martin Roos styrelseuppdrag i Rencom AB och Milvik AB (ordförande).Martin Roos är civilingenjör (Kemi) från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.Hans professionella bakgrund innefattar 18 år som verksam inom telekombranschen.

Martin Roos har som anställd under åren 2001 till 2012 haft olika chefspositioner inom Ericsson, därefter VD för operatörerna Cable and Wireless Karibien (CWC) ochAltice i Dominikanska republiken. Han har även varit styrelsemedlem iTelecommunication services of Trinidad and Tobago Ltd (TSTT). Martins stora erfarenhet och expertis inom telekommarknaden samt förmåga att skapa värde för de företag han har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 320 540 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Pia Hofstedt Styrelseledamot

Född: 1961
Styrelseledamot i SDS sedan juni 2020

För närvarande har Pia Hofstedt styrelseuppdrag i Sensys Gatso AB. Tidigare styrelseuppdrag inom MSC Consult och PRC Engineering. Övriga ledningsuppdrag; VD Hofstedt Management & Consulting. Pia Hofstedt har en examen i företagsekonomi (Civilekonom) från Stockholms universitet och ledarutbildning, Dale Carnegie.

Pia Hofstedt har en omfattande bakgrund som CIO inom olika branscher. För närvarande CIO Quant AB. Tidigare CIO på Aleris, Scandic Hotels, Salus Ansvar, Neo Net AB, VD Neo Net Technology. Alla roller med fokus på att driva affärer och teknik fram till kunder och interna processer. Pias stora erfarenhet och expertis inom teknik samt förmåga att skapa värde för de företag hon har arbetat med kommer att stärka bolagets styrelse samt ge möjligheter till samarbeten och affärsmöjligheter för bolaget.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 21 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Henrietta Segenmark Revisor

Revisor för Seamless Distribution Systems AB är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 21 Stockholm) med Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor. Henrietta Segenmark är auktoriserad revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.