SDS-eServ

Following the earlier announced signed agreement for purchase of all shares and assets of eServGlobal Holding SAS, Seamless Distribution Systems (Seamless) has completed today (July 25th 2019) the acquisition of eServGlobal.

The merger of the companies creates a stronger company and a large focused organisation that has 50 years of combined experience and operational activities in more than 50 countries, in developing, delivering and managing software transactional platforms. All these facts are expected to translate into synergies and lead to increased value for all customers.

The key strategic rationale for the acquisition are to:

 • Build an organisational base for larger scale product development and operational activities
 • Expand the customer base in Seamless’ operational segment of expertise
 • Extend the footprint in new geographies

As a company, we remain strongly committed to:

 • A customer focused and centric business philosophy
 • Innovation and technical leadership in our domain of expertise
 • Operational excellency

10 billion +

Transactions per annum

$10 billion +

Transaction Value per annum

2 million +

Active POS per month

500 million +

Global Consumers

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR
Seamless Distribution Systems AB
556979-4562

§ 1 Firma

Bolagets firma ska vara Seamless Distribution Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med mjukvaruutveckling, konsultverksamhet och försäljning inom data- och telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 587 653,10 och högst 2 350 612,40 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 5 876 531 och högst 23 506 124.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.