Aktien

Handel i aktien

Seamless Distribution Systems aktier är listade på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 21 juli 2017.

ISIN kod: SE0009994445
Kortnamn: SDS

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser

FNCA
Tel: 08-528 00 399
info@fnca.se
FNCA Sweden AB,
Box 5807, 102 48 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.