Bolagsstämma 2021

Årsstämma 2021 - Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallades till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 22 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Röstningsformulär årsstämma Seamless Distribution Systems 22 april 2021

Stämmoprotokoll bilaga 2
Stämmoprotokoll med beslutsbilagor
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Valberedningens motiverade förslag
Fullmaktsformulär
√Örsredovisning 2020
Punkt 10 Förslag till bemyndigande för styrelsen
Punkt 11 Förslag till ändring av bolagsordningen
Punkt 11 Förslag till ändring av bolagsordningen förslag
Punkt 12 Valberedningens förslag till principer för valberedningen
Punkt 13 Revisorsyttrande enligt 13 kap 8
Punkt 13 John Longhursts redogörelse för kvittningsvillkor
Punkt 13 Aktieägaren John Longhursts förslag till kvittningsemission

Presentation inför poststämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.