Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta. Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman behandlas Bolagets årsredovisning och beslut tas om bland annat aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisor samt val av styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Extra bolagsstämma 13 juni

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag till godkännande av emissionsbeslut (Punkt 6)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.