Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 13 juni

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag till godkännande av emissionsbeslut (Punkt 6)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse

Årsstämma 25 april 2018

SDS årsstämma ägde rum den 25 april, 2018, kl. 10:00 i Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. På årsstämman informeras det om företagets utveckling under det gångna året och beslut kommer att tas i centrala ärenden. Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. På stämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan rösta genom ombud.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

FULLMAKTSFORMULÄR

PROXY FORM

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)

Valberedningens redogörelse och motivering

Extra bolagsstämma 27 november 2017

Bolagsstämman äger rum på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, Stockholm måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00.

Protokoll från extra bolagsstämma

Minutes from Extraordinary General Meeting

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Notice of Extraordinary General Meeting

Fullmaktsformulär

Proxy form

Styrelsens fullständiga förslag avseende incitamentsprogram 2017

Complete proposal incentive program 2017

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap underskrivet

Revisorns yttrande enligt 14 kap

Teckningsoptionsvillkor Bilaga A.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga B.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga C.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga D.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga E.1

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.