30

years of experience

2

million transacting POS per month

500

million users served

11

billion USD in value per annum

10

transactions per annum

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta. Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman behandlas Bolagets årsredovisning och beslut tas om bland annat aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisor samt val av styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.