Nyheter

Styrelsen föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram för att motivera nyckelpersoner att bidra till utökat värdeskapande

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB ("SDS" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma den 27 november 2017 beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i SDS samt emission av teckningsoptioner.

SDS har en strömlinjeformad organisation med en effektiv ledningsgrupp. Styrelsen föreslår ett långsiktigt och marknadsprissatt incitamentsprogram med höga prestationskrav. Samt en inträdeströskel motsvarande lägst introduktionspriset vid noteringen. Detta i syfte att motivera nyckelpersoner inom koncernen, såväl anställda som konsulter. Styrelsen anser att det ligger i aktieägarnas intresse att ledningspersonerna görs delaktiga i Bolagets framtida värdeskapande genom att harmonisera incitamenten mellan ledning och ägare. På så vis möjliggörs en ökning av motivationen.

Det föreslagna incitamentsprogrammet sträcker sig till år 2023 och de 350 000 teckningsoptionerna erbjuds till fem deltagare till marknadspris. Ingen deltagare kan få köpa fler än 175 000 optioner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,8% vars sannolikhet bör betraktas i ljuset av programmets höga prestationskrav. Jämförelsekursen motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie under 10 handelsdagar räknat från och med den 27 november 2017, dock lägst 30 kr. Lösenpriset är 120% av jämförelsekursen, alltså lägst 36 kronor som var introduktionskursen vid Bolagets notering. Prestationskraven för de fem lika stora delserierna i programmet innebär att aktiekursen under trettio sammanhängande handelsdagar under löptiden minst ska ha överstigit 37,5; 43,5; 51; 57 respektive 63 kronor.

- Styrelsen är glad att kunna föreslå ett långsiktigt program som är i aktieägarnas intresse då det motiverar nyckelpersoner på ett effektivt sätt till en låg kostnad för bolaget, säger Gunnar Jardelöv, styrelsens ordförande. Deltagarna får köpa optioner till marknadspris, och får ett starkt incitament att öka värdet i bolaget, vilket gynnar både aktieägare och nyckelpersoner. För att falla ut helt måste aktiekursen minst stiga över 63 kronor, närapå en fyrdubbling från dagens nivå, men samtidigt får dock inte nyckelpersonerna köpa aktier via programmet under den introduktionskurs som gällde vid noteringen. En välmotiverad ledningsgrupp uppmuntras positivt till att bidra till Bolagets långsiktiga värdeutveckling.

2017-10-30

För mer information vänligen kontakta Gunnar Jardelöv, styrelsens ordförande, 0708 34 81 48.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08.20 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv mjukvaruutveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner i sitt system och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

2017-12-29
Regulatorisk
2017-12-29
Regulatory
<<
1
...
10
11
12
13
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.