Nyheter

Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK ("Erbjudandet"), med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 3 juni 2020. Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att genomföra tillväxtsatsningar samt finansiera den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") under anmälningsperioden, som löper från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.

Erbjudandet i sammandrag

· Erbjudandet omfattar högst 750 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt.

· Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.

· Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 26,5 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 750 000.

· Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare.

· Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 150 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.

· SDS har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv

SDS är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder sina kunder en omfattande lösning för digital försäljning, distribution samt behandling av elektroniska transaktioner som byggs in i kundens IT-infrastruktur och processer. SDS har cirka 20 års erfarenhet av att leverera system för storskalig distribution och försäljning på framförallt utvecklingsmarknader.

Sedan SDS noterades på Nasdaq First North Premier under 2017 har Bolaget åtnjutit en fin organisk tillväxt som även har kompletterats med en förvärvsstrategi som har formulerats under noteringsperioden. Bolagets förvärvsstrategi inriktar sig mot att förvärva bolag som kompletterar Bolaget geografiskt och/eller de erbjudanden som SDS erbjuder. Under tiden som ett noterat bolag har SDS förvärvat mjukvarubolaget eServGlobal som kompletterar SDS verksamhet geografiskt. Även Seamless Digital Distribution har förvärvats, vilket ger SDS en egen distributionsverksamhet på de nordiska marknaderna.

Förvärven har utvecklats över Bolagets förväntan med realiserade synergier både på intäkts- och kostnadssidan, vilka beräknas kunna uppnås fullt ut under det fjärde kvartalet 2020. Därutöver har den organiska tillväxten fokuserats på att etablera Bolaget på nya marknader, öka andelen återkommande intäkter samt med hjälp av ny teknik säkerställa att Bolaget ligger i framkant.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Bolaget och att öka likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden också kommer fortsätta att konsolideras, en konsolidering som Bolaget vill vara en aktiv del av, och en förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att fortsätta den lyckade förvärvsstrategin samt att öka innovationstakten.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 750 000 nyemitterade aktier och teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier under perioden 17 september till och med 29 september 2020 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK, vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga nyemissionens högsta antal.

Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om högst cirka 8,25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 750 000, från 8 341 135 till 9 091 135. Aktiekapitalet kan genom Erbjudandet öka med högst 75 000,00 SEK från 834 113,50 SEK till 909 113,50 SEK.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har ÖstVäst Capital Management, storägare i SDS, lånat ut 750 000 aktier till Avanza Bank AB.

Indikativ tidplan

· Informationsmemorandum har idag, den 16 september 2020, offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

· Anmälningsperioden löper mellan den 17 september och den 29 september 2020 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhandla senast kl. 23:59 den 29 september 2020.

· Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 oktober 2020.

· Information om tilldelning beräknas ske omkring den 1 oktober 2020 genom upprättande av avräkningsnota.

· Likviddag beräknas vara den 5 oktober 2020.

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfimaet Schjødt AS, filial agerar legal rådgivare till SDS i Erbjudandet.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 18:00 CEST.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer an 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS pa hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer an 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SDS. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SDS kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som SDS har offentliggjort idag den 16 september 2020. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av SDS för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar SDS aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om SDS anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan SDS inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.