Nyheter

Spridningsemissionen i SDS kraftigt övertecknad - tillförs cirka 26,5 MSEK samt cirka 4 500 nya aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Seamless Distribution Systems AB (publ):s ("SDS" eller "Bolaget") spridningsemission som offentliggjordes den 16 september 2020 ("Erbjudandet") visar att anmälningar för teckning av cirka 2 111 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 98,4 MSEK eller 372 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 46,62 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 567 835. Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 16 september 2020.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 750 000 aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,5 MSEK), och riktade sig till allmänheten i Sverige. Syftet med spridningsemissionen var att öka marknadens kännedom om Bolaget, öka antalet ägare och ge förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med Bolagets aktie. Därutöver ger likviden från Erbjudandet Bolaget en förstärkt finansiell ställning, vilket ger Bolaget möjligheter att fortsätta den lyckade förvärvsstrategin samt att öka innovationstakten.

Utfallet

Anmälningar för teckning av cirka 2 111 000 aktier har inkommit i spridningsemissionen, för vilken anmälningsperioden avslutades den 29 september 2020, motsvarande cirka 372 procent av de erbjudna aktierna. Då Erbjudandet uppgick till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 567 835 baserat på den fastställda teckningskursen om 46,62 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 17 september till och med 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent. Bolaget tillförs därmed cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 6,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Erbjudandet ökar SDS aktiekapital med 56 783,50 SEK, från 834 113,50 SEK till 890 897,00 SEK, och antalet aktier i SDS ökar med 567 835 aktier, från 8 341 135 aktier till 8 908 970 aktier.

VD Tommy Eriksson kommenterar

"Det är fantastiskt att se det överväldigande intresset för SDS och att investerare ser möjligheten till värdetillväxt i Bolaget. Det tillförda kapitalet kommer att användas till att accelerera vår tillväxtstrategi och att ytterligare bredda vårt produkterbjudande avseende molnbaserade tjänster. Det ger oss även möjligheten att intensifiera vår research efter långsiktigt passande förvärvsobjekt."

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfimaet Schjødt AS, filial agerar legal rådgivare till SDS i Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 18:00 CEST.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer an 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SDS. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av SDS för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar SDS aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om SDS anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan SDS inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

2020-10-14
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
5
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.