Nyheter

Seamless Distribution Systems valberedning inför ÄrsstÀmman 2018

I enlighet med beslut på Seamless Distribution Systems AB:s (SDS) årsstämma den 24 maj 2017 ska SDS valberedning inför årsstämman 2018 bestå av representanter för de per 1 augusti 2017 tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Martin Schedin, valberedningens ordförande, representerande SDAB
  • Ulric Grönvall, representerande Danske Capital
  • John Longhurst, representerande egna aktier  
  • Gunnar Jardelöv, ordförande i SDS

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till "valberedning@seamless.se" eller per brev till "SDS Valberedning, Box 353, 101 27 Stockholm". Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 och kommer att publiceras på SDS hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 april 2018.

2017-10-03

För mer information vänligen kontakta: Gunnar Jardelöv, styrelsens ordförande, 0708 34 81 48.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl. 08.50 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

2017-12-29
Regulatorisk
2017-12-29
Regulatory
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.