Nyheter

Seamless Distribution Systems AB kommer genomföra en riktad kvittningsemission om 19,7 miljoner kronor

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB har idag fattat beslut, villkorat av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad kvittningsemission om 19,7 miljoner kr till de fordringsägare som stod som långivare för bolagets brygglån från den 24 juli 2019. Styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv ingår i detta konsortium. Det är styrelsens bedömning att en riktad kvittningsemission kommer att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, skulle därmed vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Emissionskursen är 30,3 kr vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste fem handelsdagarna. Detta kommer att betyda en utspädning om 8,45%. Antalet aktier ökar med 649 792 motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 64 979,20 kr. Totala antalet aktier efter emissionen blir 8 341 135 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 834 113,50 kr efter registrering hos Bolagsverket. Rätt att teckna har de fordringsägare som ingår i det konsortium som gav brygglånet den 24 juli 2019 där styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv ingår. Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas den 19: e mars 2020.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 2 mars 2020 kl. 18:30 CET.

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

<<
1
2
3
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.