Nyheter

Kommuniké från extra bolagstämma i Seamless Distribution Systems AB

Stockholm - Vid extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 19 mars 2020 beslutade stämman enhälligt att genomföra en riktad kvittningsemission om högst 64 979,20 kronor genom utgivande av högst 649 792 aktier. Emissionskursen fastställdes till 30,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste 5 handelsdagarna före styrelsens beslut att föreslå kvittningsemissionen.

Rätt att teckna aktierna tillkommer följande fordringsägare, vilka samtliga är medlemmar av det konsortium som står som långivare för bolagets brygglån från den 24 juli 2019 om ursprungligen 19 000 000 kronor:

Fordringsägare: Fordran (kr): Högsta antal aktier:
Capono AB 5 181 239,40

170 998

Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv) 4 145 009,70

136 799

Dignitate AB 2 072 489,70 68 399
Råsunda Förvaltnings AB 2 072 489,70 68 399
John Longhurst 2 072 489,70 68 399
Lars Gunnar Berntson 2 072 489,70 68 399
Roland Wallman 2 072 489,70 68 399
Totalt: 19 688 697,60

649 792

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna, och genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 19 688 697,60 kronor. Teckning ska ske senast den 20 mars, men styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är därmed fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget bidrar därför emissionen till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 649 792 från 7 691 343 till 8 341 135, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 8,45 procent.

Styrelsens fullständiga förslag (samt annan dokumentation som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgänglig) har tidigare publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.seamless.se.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 mars 2020 kl. 13:30 CET.

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

<<
1
2
3
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.