Nyheter

Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma i Seamless Distribution Systems AB

Stockholm - Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits torsdagen den 22 april 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Seamless Distribution Systems AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 600 000 kronor. För utskottsarbete utgår inget arvode. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver ersätts revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Martin Roos och Pia Hofstedt som ordinarie ledamöter, om nyval av styrelseledamöterna Leif Frykman, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby som ordinarie ledamöter samt om nyval av Leif Frykman som styrelsens ordförande. Förutvarande styrelseordföranden Gunnar Jardelöv samt ordinarie ledamoten Tomas Klevbo hade avböjt omval. Stämman omvalde vidare Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att (i) höja det högsta tillåtna antalet aktier och det tillåtna aktiekapitalet, (ii) införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, (iii) höja högsta antalet styrelseledamöter och ta bort möjligheten att utse styrelsesuppleanter, och (iv) även genomföra en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag.

Uppdaterade instruktioner för valberedningen

Stämman beslutade på valberedningens förslag om uppdaterade instruktioner för valberedningen, innehållande med endast marginella förändringar jämfört med vad som gällt tidigare år.

Riktad kvittningsemission av aktier

Stämman beslöt, på förslag av aktieägaren John Longhurst, att genomföra en riktad kvittningsemission om högst 101 341,30 kronor genom utgivande av högst 1 013 413 aktier. Emissionskursen fastslogs till 43,70 kronor per aktie, vilket utgör en premie om 2,1% baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 10 handelsdagarna (2 mars -15 mars 2021) före John Longhursts förslag om kvittningsemission.

Rätt att teckna aktierna tillkommer medlemmarna av det konsortium som står som långivare för bolagets konsortielån från den 23 maj 2018 om ursprungligen 35 000 000 kronor, vilket löper fram till 31 maj 2022 samt bolaget rörelsekapitallån från den 23 december 2019 om ursprungligen 9 286 156 kronor. Medlemmarna i konsortiet, deras fordran och föreslaget antal aktier de ska erbjudas framgår av det fullständiga förslaget, som finns tillgängligt på https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/.

Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna, och genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 44 286 148,10 kronor. Teckning ska ske senast den 23 april 2021, men styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 1 013 413 från 8 908 970 till 9 922 383, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 10,21 procent.

Protokoll från stämman mm

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/, senast under vecka 17. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. info@fnca.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.