Nyheter

Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma i Seamless Distribution Systems

Stockholm - Vid årsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 25 april 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.seamless.se.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Seamless Distribution Systems AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 300 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För utskottsarbete utgår inget arvode. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Gunnar Jardelöv, Leif Brandel och Tomas Klevbo omvaldes som styrelseledamöter och Ayesha Amilon nyvaldes. Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Niklas Renström som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer och instruktioner för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. 

För mer information, kontakta:

Tommy Eriksson, VD på Seamless Dstribution Systems AB,

Tommy.eriksson@seamless.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 25 april 2018 kl. 15.30.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.