Nyheter

Kallelse till ÄrssstÀmma i Seamless Distribution Systems AB

Kallelse till årssstämma i Seamless Distribution Systems AB Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10.00 på 7A Odenplans lokal,"Saga 3", Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019 och senast denna dag anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget. Anmälan kan ske skriftligt till Seamless Distribution Systems AB, Box 353, 101 27 Stockholm, eller via e-post: sds.info@seamless.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast onsdagen den 17 april 2019.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, https://seamless.se/, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutning

Förslag till beslut
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv väljs till ordförande vid årsstämman.

7 b Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande:

Balanserat resultat 20 079 864

Årets förlust - 250 051

disponeras så att i ny räkning överföres 19 829 813, och att ingen utdelning lämnas.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 300 000 kronor. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. För utskottsarbete föreslås inget arvode då styrelsen kommer att utgöra revisions- och ersättningsutskott. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Gunnar Jardelöv, Tomas Klevbo och Leif Brandel samt nyval av Martin Roos som ordinarie ledamöter, samt att Gunnar Jardelöv omväljs till styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid det noteras att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2018.

10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/tecknings ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 691 343 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida, https://seamless.se/, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Stockholm i mars 2019

Seamless Distribution Systems AB Styrelsen

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se 

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 17 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550. CA@mangold.se 

Filer för nedladdning
<<
1
...
7
8
9
10
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.