Valberedning

Valberedning 2022

Valberedning inför 2022 års bolagstämma ska utses på samma sätt som inför årsstämman 2021.  Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2021 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per:

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och kommer att publiceras på SDS hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.