Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Vald revisor

Henrietta Segenmark Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.