Spridningsemission september 2020

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen. SDS aktier är noterade på̊ Nasdaq First North Premier.

Erbjudandet i korthet

Pris per aktie: Tio (10) procent rabatt jämfört med det volymviktade priset i bolagets aktie under anmälningsperioden

Minsta investering: 150 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier

Erbjudandets storlek: Högst 750 000 aktier, däremot högst motsvarande cirka 26,5 MSEK

Fullständiga villkor för erbjudandet finns tillgängliga i informationsmemorandumet.

Bakgrund och motiv

SDS är ett svenskt mjukvarubolag som erbjuder sina kunder en omfattande lösning för digital försäljning, distribution samt behandling av elektroniska transaktioner som byggs in i kundens IT-infrastruktur och processer. SDS har cirka 30 års erfarenhet av att leverera system för storskalig distribution och försäljning på framförallt utvecklingsmarknader.

Sedan SDS noterades på Nasdaq First North Premier under 2017 har Bolaget åtnjutit en fin organisk tillväxt som även har kompletterats med en förvärvsstrategi som har formulerats under noteringsperioden. Bolagets förvärvsstrategi inriktar sig mot att förvärva bolag som kompletterar Bolaget geografiskt och/eller de erbjudanden som SDS erbjuder. Under tiden som ett noterat bolag har SDS förvärvat mjukvarubolaget eServGlobal som kompletterar SDS verksamhet geografiskt. Även Seamless Digital Distribution har förvärvats, vilket ger SDS en egen distributionsverksamhet på de nordiska marknaderna.

Förvärven har utvecklats över Bolagets förväntan med realiserade synergier både på intäkts- och kostnadssidan, vilka beräknas kunna uppnås fullt ut under det fjärde kvartalet 2020. Därutöver har den organiska tillväxten fokuserats på att etablera Bolaget på nya marknader, öka andelen återkommande intäkter samt med hjälp av ny teknik säkerställa att Bolaget ligger i framkant.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Bolaget och att öka likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genom Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden också kommer fortsätta att konsolideras, en konsolidering som Bolaget vill vara en aktiv del av, och en förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter att fortsätta den lyckade förvärvsstrategin samt att öka innovationstakten.

Indikativ tidplan

Anmälningsperiod: 17 september till och den 29 september 2020

Offentliggörande av utfall: 1 oktober 2020

Information om tilldelning: 1 oktober 2020

Likviddag: 5 oktober 2020

Dokumentation och länkar

Informationsmemorandum

Intervju med VD Tommy Eriksson

Anmälan för teckning av aktier hos Avanza

Pressmeddelanden

30 september 2020 - Spridningsemissionen i SDS kraftigt övertecknad - tillförs cirka 26,5 MSEK samt cirka 4 500 nya aktieägare

16 september 2020 – Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.